سيد جمال پاچا
د اصلي فايل د ترلاسه کولو لپاره خپل برېښناليک په کمنټ کې پرېږدئ
په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه hbhhghg

0 څرګندونه:

Post a Comment