استاد محمد انور صداقت تره خېل


د اصلي فايل د ترلاسه کولو لپاره په څرګندونه کې خپل برېښناليک پرېږدئ


په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه hbhhghg

0 څرګندونه:

Post a Comment